Disclaimer

Belangrijk

Hartelijk dank voor het bezoeken van Sparkelgroup.nl (hierna genoemd de “Website”). Wij verzoeken u deze voorwaarden (hierna genoemd de “Voorwaarden”) te lezen alvorens de Website te gebruiken. De Website wordt beheerd door Sparkel Media B.V. handelende onder de handelsnamen Sparkelgroup, Sparkel Beverages en Sparkel Cosmetics (hierna genoemd “Sparkelgroup”) gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 09176613. Door de Website te gebruiken, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de Voorwaarden onder welke Sparkelgroup u toegang verschaft. Sparkelgroup kan de Voorwaarden wijzigen. Derhalve wordt u verzocht de voorwaarden te bekijken, telkens wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt. Als u enig moment niet akkoord bent met de Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken. Sparkelgroup kan van tijd tot tijd wedstrijden uitschrijven en/of promotionele acties voeren via de Website. Daarvoor zullen, indien nodig, aparte voorwaarden worden bekendgemaakt die op dergelijke wedstrijden en promotionele activiteiten van toepassing zijn.

Betrouwbaarheid

Hoewel Sparkelgroup er naar streeft dat de informatie waartoe toegang wordt verkregen via de Website juist is, geeft Sparkelgroup geen garanties omtrent de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van enige informatie of materiaal op de Website.

Links naar de website

Websites of pagina’s waaraan de Website is gelinkt, zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet beoordeeld door Sparkelgroup. Sparkelgroup is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of pagina’s die zijn gelinkt aan of die linken naar deze website. Sparkelgroup accepteert geen verantwoordelijkheid of wettelijke verplichtingen voor enige schade als gevolg van een verwijzing naar een locatie op enige gelinkte website.

Intellectuele eigendom

De Website, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, inhoud, software, video, muziek, geluid, grafische afbeeldingen, foto’s, illustraties, artwork, namen, logo’s, handelsmerken, servicemerken en ander materiaal (hierna te noemen de “Inhoud”) is beschermd door auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht en/of ander eigendomsrecht. De Inhoud omvat zowel inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door Sparkelgroup, als inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door derden en waarvoor Sparkelgroup een licentie heeft gekregen. Alle individuele artikelen, verslagen en andere elementen die onderdeel uitmaken van de Website, kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. U verklaart zich te zullen houden aan alle van toepassing zijnde regels en wetten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

U mag geen gebruik maken van de handelsnaam van Sparkelgroup of enige merknaam, zonder daarvoor vooraf specifieke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van Sparkelgroup.

U verklaart Sparkelgroup meteen schriftelijk in te zullen lichten zodra u wetenschap krijgt van enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Website door enige partij, of van enige bewering dat de Website, of iets uit de Inhoud van de Website, inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht of ander contractueel recht van enig partij danwel dat er sprake is van andersoortig wederrechtelijk gebruik.

Toestemming

Indien u informatie wenst over het verkrijgen van toestemming van Sparkelgroup om iets uit de Inhoud te gebruiken of wanneer u uw website aan de Website wilt linken, e-mail uw verzoek dan naar info@sparkelgroup.nl.

Geen garantie

De Website en de Inhoud worden als zodanig aan u aangeboden dat Sparkelgroup garanties van welke aard dan ook uitsluit met betrekking tot het gebruik (van de informatie). Voorts accepteert Sparkelgroup geen aansprakelijkheid voor functies binnen de Website en geeft Sparkelgroup geen garantie dat de Website ononderbroken of zonder fouten zal functioneren of dat defecten zullen worden gecorrigeerd.

Sparkelgroup garandeert niet dat de Website toepasbaar is op uw computerapparatuur of dat de Website, of diens server, fout- of virusvrij en/of zonder wormen en/of “Trojaanse paarden” is. Sparkelgroup is niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van dergelijke destructieve elementen.

Sparkelgroup is niet aansprakelijk voor Inhoud die is verschaft door derden. Sparkelgroup is ook niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid of de voortdurende beschikbaarheid van de telefoonlijnen en telefoonapparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

Deze voorwaarden beïnvloeden niet je wettelijke rechten of je rechten als consument.

Beperking van aansprakelijkheid

U erkent dat gebruik van de Website, inclusief de Inhoud, voor eigen risico is. Indien u niet tevreden bent met de Website, de Voorwaarden of iets uit de Inhoud wordt u aangeraden het gebruik van de website te beëindigen.

Sparkelgroup sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct of indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het al of niet nakomen van overeenkomsten, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sparkelgroup, haar werknemers of derden waarvan Sparkelgroup zich bedient.

Lokale wetten en voorschriften

De Website is niet bedoeld voor personen die zich bevinden in een land waar, om welke reden dan ook, de publicatie of beschikbaarheid van deze Website is verboden. Diegenen voor wie dergelijke verbodsbepalingen gelden, dienen zich geen toegang te verschaffen tot de Website.

Sparkelgroup beweert niet dat ofwel de Website ofwel de Inhoud geschikt is voor gebruik of toegestaan is door lokale wetgeving. Het openen van de Website gebeurt op eigen initiatief en men is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de van toepassing zijnde lokale wetten of voorschriften; in geval van twijfel dient u juridisch advies in te winnen.

Vrijwaring

Verwijzingen in deze paragraaf van de Voorwaarden naar ‘uw gebruik’ van de Website worden geacht tevens te gelden voor het gebruik door derden, indien deze derden toegang tot de Website krijgen met behulp van uw computer. U gaat akkoord met de vrijwaring van Sparkelgroup, haar werknemers of derden waarvan Sparkelgroup zich bedient, van en tegen alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op of het gevolg zijn van:

  1. uw gebruik van de Website;
  2. enige schending door u van de voorwaarden;
  3. een claim dat gebruik van de Website door u:
  4. inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden, of recht van persoonlijkheid of publiciteit, of
  5. lasterlijk of smadelijk is of anderzijds resulteert in letsel of schade aan derden;
  6. enige weglatingen, aanvullingen, tussenvoegingen of wijzigingen aan, of ongeautoriseerd gebruik van de Website door u; of
  7. onjuiste voorstelling of schending van door u gegeven voorstelling of garantie, hierin bevat.

Verwijzingen in deze paragraaf van de Voorwaarden naar ‘uw gebruik’ van de Website worden geacht tevens te gelden voor het gebruik door derden, indien deze derden toegang tot de Website krijgen met behulp van uw computer.

U gaat akkoord met het betalen aan Sparkelgroup, haar werknemers of derden waarvan Sparkelgroup zich bedient, van alle kosten (inclusief redelijke juridische kosten) en (schade)vergoedingen die zijn opgelegd in verband met een aanspraak van een derde.

Beëindiging

Sparkelgroup is gerechtigd het gebruik van de Website en de Inhoud op elk moment te beëindigen. Indien Sparkelgroup de toepasselijkheid van deze voorwaarden beëindigt, zal Sparkelgroup u e-mailen op het adres dat u bij registratie heeft doorgegeven en u wordt geacht dit binnen een uur na verzending te hebben ontvangen. Beëindiging zal vanaf dat moment gelden. U bent verantwoordelijk voor het aan ons doorgeven van enigerlei wijzigingen in uw e-mailadres. Wijzigingen kunt u HIER doorgeven. Bij beëindiging moet u alle inhoud en kopieën daarvan welke verkregen zijn van de website vernietigen.

Wijzigingen in de website

U accepteert dat Sparkelgroup het recht heeft om naar eigen inzicht de inhoud of technische specificaties van enigerlei aspect van de Website op elk willekeurig moment kan wijzigen. Voorts accepteert u dat dergelijke veranderingen kunnen resulteren in de mogelijkheid dat u geen toegang kunt krijgen tot de website.

Verklaring van afstand

Een verklaring van afstand van Sparkelgroup met betrekking tot schending van een verplichting op grond van deze voorwaarden, geldt slechts in het individuele geval. Een stilzwijgende verklaring van afstand van Sparkelgroup kan niet worden aangenomen. Eventueel ‘stilzitten’ van Sparkelgroup impliceert niet dat Sparkelgroup daarmee haar rechten heeft verwerkt enig rechtsmiddel aan te wenden.

Geldende wet en jurisdictie

De Voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet en partijen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter. Geschillen tussen Sparkelgroup en u zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter volgens Nederlands recht.

© Sparkel Media B.V. 2015